งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ระบบอุปกรณ์แพทย์ทางไกลแม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 27 มิถุนายน 2017

ประกาศ เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดซื้อ ระบบอุปกรณ์แพทย์ทางไกลแม่ข่าย  จำนวน 1 ระบบ
             ด้วย      คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะจัดซื้อ   ระบบอุปกรณ์แพทย์ทางไกลแม่ข่าย     จำนวน 1 ระบบ
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                      ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ้งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
                  กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  12 กรกฏาคม  2560 เวลา  13.00  น.  ณ  งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล  ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  27  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  17  กรกฏาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.00  น.  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
          กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  18  กรกฏาคม  2560  เวลา  13.00  น.  ณ  ห้อง 112   ชั้น 1  ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป   ในราคาชุดละ  100 บาท    ได้ที่งานพัสดุ   ชั้น 1  ตึกอานันทมหิดล   คณะแพทยศาสตร์    ระหว่างวันที่   27  มิถุนายน  2560   ถึงวันที่   07  กรกฏาคม  2560    ตั้งแต่เวลา  08.30-15.00  น.  โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์   2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)   3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.pcm.md.chula.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564461  ในวันและเวลาทำการ

       

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                        (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                     คณบดี คณะแพทยศาสตร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >