งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
Telemedicine เครือข่าย จำนวน 4 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
ศุกร์, 23 มิถุนายน 2017

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดซื้อ Telemedicine  เครือข่าย  จำนวน 4 ระบบ
 
             ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะจัดซื้อ  Telemedicine  เครือข่าย  จำนวน 4 ระบบ   
                    
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ  ดังดล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้            

          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่    23  มิถุนายน  2560   ถึงวันที่   05  กรกฎาคม  2560   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.   ณ งานพัสดุ ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์ 
         กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่   06  กรกฎาคม  2560  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้อง 112   ชั้น 1   ตึกอานันทมิดล  คณะแพทยศาสตร์

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป   ในราคาชุดละ  100  บาท   ได้ที่งานพัสดุ  ชั้น  1  ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่    23  มิถุนายน  2560   ถึงวันที่   04  กรกฎาคม  2560    ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00   น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชน์    2.  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.20)  3.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   และ  www.pcm.md.chula.ac.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   02-2564461  ในวันและเวลาทำการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                        (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                   คณบดี คณะแพทยศาสตร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >