งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการดังนี้
          ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน  ระบบ
 
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           ๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอการประกวดราคา
           ๒.ผู้เสนอราคาต้องเคยมีผลงานการขายประเภทเดียวกันกับงานที่ต้องการซื้อในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนงานราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานเอกชนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อถือ   ทั้งนี้ผลงานที่นำมาใช้อ้างอิง จะต้องเป็นผลงานที่เสร็จสิ้นแล้วโดยนับถึงก่อนวันยื่นเสนอราคาครั้งนี้ไม่เกินกว่า 5 ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนนั้นๆ

           ๓.ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรง จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
           ๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                     
          ๕.ผู้ป ร ะ ส ง ค์จะ เ ส น อ รา คา ต้องไ ม่เ ป็น ผู้ที่ถูก ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   และได้แจ้งเวียนชื่อ แล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
            ๖.ผู้ป ระ ส ง ค์จะ เ สน อ ร า ค า ต้องไ ม่ เ ป็น ผู้มีผ ล ประโย ช น์ร่ว ม กัน กับ ผู้ประส ง ค์จะ เ สน อ รา ค า รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์    ณ   วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
            ๗.ผู้ป ระ สง ค์จ ะ เ สน อ รา ค า ต้อ งไ ม่เ ป็น ผู้ไ  ด้รับ เ อ ก สิทธิ์             ห รือ ค ว า ม คุ้ ม กัน ซึ่ง อา จ ป ฏิเ สธไ ม่ย อ ม ขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
           ๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย     หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
            ๙.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government  Procurement  : e-GP)   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
           ๑๐.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
                กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ  งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์
               กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 ก.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. ถึง 11.15 .น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน  เวลา 11.15 น. ณ ห้อง ๑๑๒ ชั้น ๑  ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  22  มิถุนายน  2560     ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑.หนังสือรับรองการ   จดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบทะเบียนพาณิชย์ ๒.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.๒๐)  ๓.สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th  และ  pcm.md.chula.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑ ในวันทำการ 
 
                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                    (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                   คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >