งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ชุดอุปกรณ์ตรวจการเคลื่อนไหวส่วนบนและและส่วนล่าง จำนวน 2 ชุด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 21 มิถุนายน 2017

ประกาศ เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
เรื่อง การจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ตรวจการเคลื่อนไหวส่วนบนและและส่วนล่าง  จำนวน 2 ชุด
 
             ด้วย คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มีความประสงค์จะจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ตรวจการเคลื่อนไหวส่วนบนและส่วนล่าง  จำนวน 2 ชุด 
                  
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง้ป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้               

          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่   21  มิถุนายน  2560   ถึงวันที่    04  มิถุนายน  2560     ตั้งแต่เวลา    08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์
         กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่     06   กรกฏาคม  2560   เวลา  13.00 น.        ณ    ห้อง 112   ชั้น 1   ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100 บาท   ได้ที่งานพัสดุ  ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่  21  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  03  กรกฏาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30-15.00 น.โดยต้องนำเอกสารมาดังนี้.   1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือในทะเบียนพาณิชย์   2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ www.pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-2564461 ในวันและเวลาทำการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                        (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                     คณบดี คณะแพทยศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >