งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องมือตรวจการเคลื่อนไหวของตา จำนวน 1 ชุด PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 21 มิถุนายน 2017

ประกาศ เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดซื้อ เครื่องมือตรวจการเคลื่อนไหวของตา จำนวน 1 ชุด
 
 
           ด้วย  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะจัดซื้อ  เครื่องมือตรวจการเคลื่อนไหวของตา จำนวน 1 ชุด  
                   
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาสลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้            

          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  21 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่  04 กรกฏาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.00 น.  ณ งานพัสดุ ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
         กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  06 กรกฏาคม 2560  เวลา 13.15 น.  ณ ห้อง 112 ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคา ชุดละ 100 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์  ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่  03 กรกฏาคม  2560   ตั้งแต่เวลา  08.30-15.00 น. 
โดยต้องนำเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th   และ www.pcm.md.chula.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-2564461 ในวันและเวลาทำการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ)
                                                                                                                     คณบดี คณะแพทยศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >