งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หอพักนิสิตแพทย์ จำนวน 1 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 14 มิถุนายน 2017
ประกาศ เชิญชวนทั่วไป
 คณะแพทยศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หอพักนิสิตแพทย์ จำนวน 1 ระบบ 
 
             ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หอพักนิสิตแพทย์ จำนวน 1 ระบบ  

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
          1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
          3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
         4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้

           กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ  งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.   ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
          กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560   เวลา 9.00 น. ณ  ห้องประชุม 112 ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.           โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-2564461   ในวันและเวลาทำการ

   
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 


                                                                                                        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)   
                                                                                                                      คณบดี คณะแพทยศาสตร์  
 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >