งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 13 มิถุนายน 2017
ประกาศ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์"
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ"โครงการปรับปรุงตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์"
          ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 29,716,939.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
 
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
      ๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ผลงานดังกล่าวต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามสัญญาจ้าง งานก่อสร้างรายการนั้น หรือผู้ได้รับมอบอำนาจมาแสดง
         ๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
         ๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          ๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ครั้งนี้ 
          ๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
           ๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
          ๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

               กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ  งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์  
              กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น.   ถึง 9.30 น.   และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน   เวลา 9.30  น.  ณ   ห้องประชุม  ๑๑๒  ชั้น  ๑  ตึกอานันทมหิดล   คณะแพทยศาสตร์  
             ให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกราย และคัดเลือกผู้ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคดีที่ผ่านเกณฑ์ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้  ๑.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบทะเบียนพาณิชย์   ๒.ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.๒๐)  ๓.บัตรประชาชนของ ผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th  และ  pcm.md.chula.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๕๖๔๔๖๑ ในวันทำการ    
 
                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 

                                                                                                      (ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)   
                                                                                                                          อธิการบดี  
 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >