งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
พัดลมโคจร ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 397 ตัว PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 12 มิถุนายน 2017
ประกาศ เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดซื้อ พัดลมโคจร ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 397 ตัว
............................................................
 
ด้วย   คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะจัดซื้อ  พัดลมโคจร ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน  397  ตัว
          
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
                   ๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นารขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่   12  มิถุนายน  2560    ถึงวันที่     23  มิถุนายน  2560    ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00  น.  ณ งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์
         กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่   26  มิถุนายน  2560    เวลา  09.00 น.    ณ ห้อง 112 ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป   ในราคาชุดละ  100   บาท   ได้ที่งานพัสดุ  ชั้น 1  ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์      ระหว่างวันที่  12   มิถุนายน  2560    ถึงวันที่   22   มิถุนายน   2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 15.00 น. โดยต้องนำเอกสารมาดังนี้  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์   2.  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ.20)   3.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และ www.pcm.md.chula.ac.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-2565561 ในวันและเวลาทำการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                     คณบดี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >