งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
การจัดซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
จันทร์, 05 มิถุนายน 2017

                                                                          ประกาศเชิญชวนทั่วไป
                                                           คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                                เรื่อง การจัดซื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
 
             ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑   เครื่อง
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 

          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๒ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป   ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ ๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์
๒. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) ๓. บัตรปะชาชนของผู้มารับเอกสาร  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.ac.th
และ pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๕๖๔๔๖๑ ในวันและเวลาทำการ
 
 


  
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                          (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ)  
                                                                                                                                     คณบดี        

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >