งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
จ้างซ่อมพื้นสนามแบดมินตัน บริเวณชั้นลอยหอพักปรีดาลัย จำนวน ๒ สนาม PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
พุธ, 24 พฤษภาคม 2017
ประกาศ เชิญชวนทั่วไป
เรื่อง จ้างซ่อมพื้นสนามแบดมินตัน บริเวณชั้นลอยหอพักปรีดาลัย จำนวน ๒ สนาม
             คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะ "ซ่อมพื้นสนามแบดมินตัน บริเวณชั้นลอยหอพักปรีดาลัย
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานจ้างดังกล่าว
                    ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

          กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น๑ คณะแพทยศาสตร์  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๑.๐๐ น. ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น๑ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.pcm.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๕๖๔๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >