งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล คณะแพทยศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 19 พฤษภาคม 2017
              ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล คณะแพทยศาสตร์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล คณะแพทยศาสตร์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๙,๙๘๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                  ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ผลงานดังกล่าวต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงานโดยมีผู้มีอำนาจลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างรายการนั้น หรือผู้ได้รับมอบอำนาจมาแสดง   
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                        
                    ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
          กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.  ถึง ๐๘.๓๐ น. และเปิดซองเอกสารในวันเดียวกัน เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๒ ชั้น ๑ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ 
ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยต้องนำเอกสารมาดังนี้๑. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์ ๒. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(ภ.พ.๒๐) ๓. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖๔๔๖๑ ในวันและเวลาทำการ

 
 
                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


                                    (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >