งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
หุ่นปฏิบัติการเสมือนจริงแบบโปร่งแสง จำนวน 1 ตัว PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย jew   
อังคาร, 16 พฤษภาคม 2017
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ  หุ่นปฏิบัติการเสมือนจริงแบบโปร่งแสง จำนวน 1 ตัว
…………….………………………………
 
    ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ หุ่นปฏิบัติการเสมือนจริงแบบโปร่งแสง จำนวน 1 ตัว
                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่                     คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
                     กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่....15 พฤษภาคม 2560..ถึงวันที่..29 พฤษภาคม 2560......ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์
                    กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่....30 พฤษภาคม 2560.......เวลา.....8.15.......น. ณ  ห้อง 112  ชั้น 1  ตึกอานันทมหิดล  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 1 
ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่...15 พฤษภาคม 2560......ถึงวันที่....26 พฤษภาคม 2560.....ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือ 
ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร             ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 
 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                        (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                    คณบดี คณะแพทยศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 16 พฤษภาคม 2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >