งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมในตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2017
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมในตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง
…………….………………………………
 
         ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมในตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง 
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
         1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
         2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
          3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
         4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
         กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
         กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ  ห้องประชุม 112  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1   คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1         คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้อง        นำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 

                                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                         คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >