งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องวิ่ง จำนวน 3 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พฤหัสบดี, 26 มกราคม 2017
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ เครื่องวิ่ง จำนวน 3 เครื่อง
…………….………………………………
 
             ด้วยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องวิ่ง จำนวน 3 เครื่อง
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            1.       เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
            2.       ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
            3.         ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
             4.         ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่  26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. ณ  ห้องประชุม 112  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่  26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560ตั้งแต่เวลา 08.30 –15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.pcm.md.chula.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   02-2564461       ในวันและเวลาทำการ

                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                 (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                     คณบดี

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >