งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 ตู้ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
อังคาร, 10 มกราคม 2017
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 ตู้ 
…………….………………………………
 
           ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจน จำนวน 1 ตู้
        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
         4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 10 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
          กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 9.00  น. ณ  ห้องประชุม 309  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  3  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                       (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                      คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >