งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 10 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 14 ธันวาคม 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 10 เครื่อง 
…………….………………………………
 
          ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 10 เครื่อง 
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
         1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
         2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
         3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
         4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่                     คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
         กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล   ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์
        กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ  ห้อง 112  ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 
                                                                                                        (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                    คณบดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >