งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 04 มกราคม 2017
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
…………….………………………………
 
             ด้วย  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะจัดซื้อ  ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
             2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
             4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่    คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
            กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่  17 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
            กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 18 มกราคม 2560  เวลา 9.00 น. ณ  ห้องประชุม  112  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล   ชั้น  1         คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่  4 มกราคม 2560  ถึงวันที่  16 มกราคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์   2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)     3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   02-2564461    ในวันและเวลาทำการ
 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                      (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                   คณบดี คณะแพทยศาสตร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >