งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารหอพักนิสิตแพทย์ชาย 13 ชั้น จำนวน 1 ระบบ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 04 มกราคม 2017
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารหอพักนิสิตแพทย์ชาย 13 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
……………….………………………………
 
             ด้วย   คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาคารหอพักนิสิตแพทย์ชาย 13 ชั้น จำนวน 1 ระบบ
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
             1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
             2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
             4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่    คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
            กำหนดเซ็นชื่อ ดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 17 มกราคม 2560
เวลา 10.00 น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
           กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล  ชั้น 1  คณะแพทยศาสตร์
            กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่  23 มกราคม 2560  เวลา 9.00 น. ณ  ห้อง 112  ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล         ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่  4 มกราคม 2560   ถึงวันที่  16  มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 –15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์                    2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.pcm.md.chula.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


                                                                                                        (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                     คณบดี คณะแพทยศาสตร์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 04 มกราคม 2017 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >