งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พุธ, 14 ธันวาคม 2016
ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
…………….………………………………
 
               ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
              1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
              2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
              3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
             4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
            กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น.  ณ งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล   ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์
            กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ  ห้อง 112  ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.md.chula.ac.th/unit/bidding  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ
 

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


                                                                                                         (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                                      คณบดี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 15 ธันวาคม 2016 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >