งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ตู้ปลอดเชื้อ Class II ชนิด Microbiologic Safety Cabinet จำนวน 1 ตู้ PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย aor   
พฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2016
 ประกาศ  เชิญชวนทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง  การจัดซื้อ  ตู้ปลอดเชื้อ Class II ชนิด Microbiologic Safety Cabinet จำนวน 1 ตู้
 
…………….………………………………
 
                 ด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจัดซื้อ  ตู้ปลอดเชื้อ Class II ชนิด Microbiologic Safety Cabinet จำนวน 1 ตู้
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อ ดังกล่าว
                 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
                 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  วันประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
                 กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ถึงวันที่  15 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00  น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
                 กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา  13.30 น. ณ  ห้องประชุม 112  ตึกอานันทมหิดล         ชั้น  1  คณะแพทยศาสตร์  เป็นต้นไป
                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนทั่วไป  ในราคาชุดละ 100  บาท  ได้ที่งานพัสดุ  ตึกอานันทมหิดล  ชั้น  1       คณะแพทยศาสตร์   ระหว่างวันที่  1 ธันวาคม 2559  ถึงวันที่  14 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา  8.30 – 15.00 น. โดยต้องนำสำเนาเอกสารมาดังนี้ 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์  2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  3. บัตรประชาชนของผู้มารับเอกสาร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  และ  www.pcm.md.chula.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    02-2564461   ในวันและเวลาทำการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 
                                                                                                       (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
                                                                                                                    คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >