งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ฮิต
จันทร์, 23 กุมภาพันธ์ 2015 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 128
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015 ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเก็บข้อมูลจากเครื่องวิเคราะห์โปรตีน จำนวน ๑ เครื่อง 91
พุธ, 26 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับอากาศอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน ๑ ระบบ 108
อังคาร, 25 พฤศจิกายน 2014 ประกาศประกวดราคาจ้าง “จ้างจัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 106
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 75
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 8,448 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 87
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 3,250 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 64
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อชุดนํ้ายาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จํานวน 3,936 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน 65
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,664 Test ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก 78
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ระบบภาพความละเอียดสูงสำหรับสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑ ระบบ 66
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 88
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “เตียงผ่าตัด ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 82
พุธ, 29 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 119
พุธ, 01 ตุลาคม 2014 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ 96
อังคาร, 02 กันยายน 2014 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด จำนวน 6 อาคาร 88
พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014 ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 74
ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 16 คนดู จำนวน 1 กล้อง” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 94
อังคาร, 10 มิถุนายน 2014 ระกวดราคาจ้าง "โครงการปรับปรุงอาคารหอพักแพทย์ ๔๑๘๑ จำนวน ๑ งาน" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 141
จันทร์, 09 มิถุนายน 2014 ประกวดราคาซื้อระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 121
พุธ, 04 มิถุนายน 2014 ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ 133
พุธ, 04 มิถุนายน 2014 ล้องวงจรปิดสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ 85
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “ชุดแยกสารและวัดปริมาณด้วยหลักการวัดมวลความละเอียดสูง (LCHRMS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 95
พุธ, 28 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องวัดปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายในเชิงปริมาณแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง” ด้วยวิธีการ 79
จันทร์, 26 พฤษภาคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ 82
จันทร์, 26 พฤษภาคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบเสียงสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการ 75
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์ดาวเทียมสำหรับหอพักและพั 83
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ระบบเสียงสำหรับหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน ๑ ระบบ 73
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ระบบบริหารจัดการ DNS/DHCP จำนวน ๑ ระบบ 137
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 77
พุธ, 30 เมษายน 2014 ประกาศประกวดราคาจ้าง "โครงการจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน" 79
จันทร์, 21 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ “โปรแกรมการค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 โปรแกรม” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 84
อังคาร, 01 เมษายน 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง 74
พุธ, 26 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุแบบเตาเผาไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง 75
ศุกร์, 07 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส จำนวน 3 รายการ 85
ศุกร์, 07 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อชุดน้่ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 7,488 Test 76
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 92
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “จอรับภาพชนิดพลาสม่าจำนวน ๑๓ จอพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ” 75
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องฉายสัญญาณภาพชนิดความละเอียดสูงไม่ต่ำกว่า 6500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง” 69
พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องแตกเซลล์โดยใช้ความดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง 64
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014 เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนเอสเสย์อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 75
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 86
จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2014 ประกวดราคาซื้อ “ระบบป้องกันภัยบนเว็บ จำนวน 1 ระบบ” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 96
อังคาร, 28 มกราคม 2014 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา รายการ ชั้นรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด 68
อังคาร, 21 มกราคม 2014 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา การจัดซื้อ "ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ" 91
อังคาร, 21 มกราคม 2014 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคา การจัดซื้อ "ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ" 103
ศุกร์, 10 มกราคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง จำนวน ๑ เครื่อง” ด้วยวิธีการทางอิเล 73
ศุกร์, 10 มกราคม 2014 ประกวดราคาซื้อ “ชุดสแกนภาพเหมือนจริงจากสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด” ด้วยวิธีการทา 100
อังคาร, 24 ธันวาคม 2013 ชั้นรางเลื่อน จำนวน ๑ ชุด 79
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ 92
จันทร์, 23 ธันวาคม 2013 ครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ 78
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 101 - 150 จาก 235