งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศเผยแพร่แผนฯ
ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศยกเลิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พัสดุ
Search
Contact Us
ประกาศร่าง TOR
 
ค้นหา     การเรียงลำดับ     แสดง # 
วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2016 ประกวดราคา "จ้างทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ yu22 126
พุธ, 24 สิงหาคม 2016 ประกวดราคา "จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่โดยรอบ จำนวน 6 อาคาร" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส koy 112
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย Chula MRC จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 110
พุธ, 27 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 229 อาคารแพทยพัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีกา aor 140
พุธ, 27 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อโครงการขยายประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดเบลด จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเ aor 108
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบภาพและเสียงแบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง ห้อง 312/3 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการ jew 149
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 96
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ jew 115
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบรับส่งสัญญาณภาพและเสียงความละเอียดสูง พร้อมติดตั้งห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร อปร จำน jew 141
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดควบคุมและบันทึกการเรียนการสอนโดยอุปกรณ์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ jew 191
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 89
จันทร์, 11 กรกฎาคม 2016 ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บเกี่ยวโครโมโซมระบบเมตาเฟส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 108
พุธ, 08 มิถุนายน 2016 ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ aor 111
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016 ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในเด็กแรกคลอดพร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทาง aor 109
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกกู้ชีพผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 96
อังคาร, 19 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ jew 152
อังคาร, 19 เมษายน 2016 ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร jew 76
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 125
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิด 128 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 86
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 92
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 139
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตอลพีซีอาร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการท jew 132
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 139
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อ ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 100
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 101
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HIV ในกระแสเลือด จำนวน 4,800 Test toy 102
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HCV ในกระแสเลือด จำนวน 1,900 Test toy 90
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส CMV ในกระแสเลือด จำนวน 2,450 Test toy 78
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัส HBV ในกระแสเลือด จำนวน 11,000 Test toy 82
อังคาร, 15 ธันวาคม 2015 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลชนิดที่ใช้เลเซอร์ในการสแกน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทร aor 102
พุธ, 26 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง จ้างทำความสะอาด จำนวน 8 อาคาร onon 108
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร จำนวน 5 อาคาร yu22 86
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015 จ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ toy 119
อังคาร, 18 สิงหาคม 2015 ประกวดราคาจ้าง จัดการหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ koi 109
พฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 131
พุธ, 15 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กท aor 105
พฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2015 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 225
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015 ระกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 112
ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดอาคาร อปร. จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 176
พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ ระบบการสร้างแอนติบอดีและเลี้ยงเซลล์แบบปลอดเชื้อ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน aor 87
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015 ประกวดราคาซื้อ กล้องวงจรปิดอาคาร อปร. จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 117
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ระบบควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 118
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมและจัดสรรการรับส่งมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 106
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ ประตูควบคุมการเข้าออก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 98
พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2015 ประกวดราคาซื้อ หุ่นฝึกทำคลอด จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 94
ศุกร์, 17 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อระบบกระจายภาพห้องปฏิบัติการ ชั้น 4-5 อาคาร อปร จำนวน 1 ระบบ aor 147
พุธ, 01 เมษายน 2015 ประกวดราคาซื้อ เครื่องฉายสัญญาณภาพความละเอียดสุงขนาดไม่ต่ำกว่า 6500 LUMENS จำนวน 2 เครื่อง aor 115
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยแสง aor 87
พุธ, 18 มีนาคม 2015 ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวดตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ jew 109
พุธ, 18 มีนาคม 2015 เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ DNA ในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ aor 117
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 100 จาก 252