งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Home
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศร่าง TOR
ประกวดราคาซื้อ/จ้าง
ประกาศผลผู้ชนะ
Search
Contact Us

ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week84
mod_vvisit_counterThis month525
mod_vvisit_counterAll29795
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การจ้างซ่อมแซมห้องบันทึกเสียง จำนวน 1 งาน
เขียนโดย jew   
ศุกร์, 29 มิถุนายน 2012
ประกาศ เชิญชวนทั่วไป
เรื่อง การจ้างซ่อมแซมห้องบันทึกเสียง จำนวน 1 งาน
 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะจ้างซ่อมแซมห้องบันทึกเสียง จำนวน 1 งาน
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดเซ็นชื่อดูสถานที่พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑
คณะแพทยศาสตร์
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ 
คณะแพทยศาสตร์
          กำหนดเปิดซองข้อเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๙  ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๓ เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ ตึกอานันทมหิดล ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
www.md.chula.ac.th/unit/bidding หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๕๖-๔๔๖๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร)
 
 คณบดี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 29 มิถุนายน 2012 )